El Espontaneo (For Abelardo Martinez)
oil, banner on white tarpaulin, 264 x 264", 1990